பிரித்து எடுக்கும் அடிப்படை

621 results found

இலை சுரங்க ஈக்கள்

Agromyzidae

பூச்சி

+ 23
Show More

துங்குரோ வைரஸ் நோய்

RTBV

நோய்க்கிருமி

Show More

ஹெலிகோவெற்பா கம்பளிப்புழு

Helicoverpa armigera

பூச்சி

+ 25
Show More

இலைப்பேன்கள்

Thysanoptera

பூச்சி

+ 43
Show More

முன்கருகல் நோய்

Alternaria solani

பூஞ்சைக்காளான்

+ 1
Show More

தக்காளியின் பாக்டீரியா புள்ளி நோய்

Xanthomonas spp. & Pseudomonas syringae

நுண்ணுயிரி

Show More

தக்காளி வாடல் புள்ளி வைரஸ் நோய்

TSWV

நோய்க்கிருமி

+ 1
Show More

சிலந்தி பேன்கள்

Tetranychidae

சிலந்திப்பேன்

+ 35
Show More

வெள்ளை ஈக்கள்

Aleyrodidae

பூச்சி

+ 36
Show More

புகையிலை கம்பளிப்பூச்சி

Spodoptera litura

பூச்சி

+ 29
Show More

சாம்பல் நோய்

Erysiphaceae

பூஞ்சைக்காளான்

+ 32
Show More

டுடா அப்சலூடா

Tuta Absoluta

பூச்சி

Show More

ஃபுசேரியம் வாடல் நோய்

Fusarium oxysporum

பூஞ்சைக்காளான்

+ 14
Show More

மாவுப்பூச்சி

Pseudococcidae

பூச்சி

+ 27
Show More

செடிப்பேன் அல்லது அசுவினி (அஃபீட்)

Aphidoidea

பூச்சி

+ 52
Show More

தக்காளியின் விரிசல் நோய்

Fruit Deformation

மற்றவை

Show More

தக்காளித் தேமல் நோய்

Tobacco mosaic virus

நோய்க்கிருமி

Show More

வேனிற்கட்டி

Abiotic Sunburn

மற்றவை

+ 3
Show More

தக்காளியின் பூனைமுக/வெடிப்பு நோய்

Physiological Disorder

மற்றவை

Show More

இலை தத்துப்பூச்சி

Amrasca spp.

பூச்சி

+ 13
Show More

தக்காளியின் கீறல் நோய்

Physiological Disorder

மற்றவை

Show More

நாற்றழுகல் நோய்

Pythium spp.

பூஞ்சைக்காளான்

+ 24
Show More

கருப்பு வெட்டுப்புழு

Agrotis ipsilon

பூச்சி

+ 9
Show More

தக்காளியின் பாக்டீரியா சொறி நோய்

Clavibacter michiganensis subs. michiganensis

நுண்ணுயிரி

Show More

மேலும் காண கீழே ஸ்க்ரோல் செய்யவும்.