பயிர் தொடர்பான பிரச்சினைகளுக்காக வருந்தாதீர். Plantix பயன்பாட்டியைப் பயன்படுத்துங்கள்!

#1 கைப்பேசி பயன்பாட்டியை விவசாயிகள், விவசாய தொழிலாளர்கள் மற்றும் செடிகளை நேசிக்கக்கூடியவர்கள் தங்களது பயிர் உற்பத்தியை அதிகரிக்கத் தேர்வு செய்துள்ளனர்.

PLANTIX – உங்கள் சட்டைப்பையில் இருக்கும் கைப்பேசி பயிர் மருத்துவர்

சமீபத்திய தொழில்நுட்பங்களுடனும், உலகம் முழுவதற்குமான விவசாய அறிவுடனும் உங்களது இலாபத்தை உயர்த்தவும். நீங்கள் ஒரு விவசாயியாகவோ, விவசாய தொழிலாளியாகவோ அல்லது ஆலோசகராகவோ இருந்தால், Plantix விவசாயம், நோய்க்கட்டுப்பாடு மற்றும் அதிகமான பயிர் விளைச்சல் ஆகியவற்றுக்கான சிறந்த நடைமுறைகளை வழங்கும் நம்பிக்கையான பங்காளியாகும்.

ஆரோக்கியப் பரிசோதனை

எளிமையான 3 ஜி திறன்பேசி மூலம் உங்களது பயிர் நிலத்தைப் படம் பிடிக்கவும். கண் நொடியில் Plantix அதனை ஆராய்ந்து பயிரின் வகையையும் அதனைத் தாக்கக்கூடிய நோயினையும் விரிவான தகவலாக அறிக்கைத்தரும்.

Plantix சமூகம்

உள்ளூர் அல்லது உலக அளவில் விஞ்ஞானிகள், உழவர்கள் மற்றும் தாவரவியல் நிபுணர்கள் ஆகியோரிடம் தொடர்பு கொண்டு தாவரங்கள் தொடர்பான விவகாரங்களில் தகவல்களைப் பரிமாறிக்கொள்ளலாம்.

நோய் நூலகம்

பயிர்கள் தொடர்பான பிரச்சினைகளுக்கும், அவற்றின் சிகிச்சைகளுக்கும் Plantix தனித்ததொரு மிகப்பெரிய தரவுத்தளத்தை வழங்குகிறது