ਦੁਆਰਾ ਫਿਲਟਰ:

621 results found

ਪੱਤਾ ਛੇਦਕ ਮੱਖੀ

Agromyzidae

ਕੀੜਾ

+ 23
Show More

ਕਪਾਹ ਦਾ ਐਂਥ੍ਰੈਕਨੋਜ਼/ ਕੋਹੜ ਰੋਗ

Glomerella gossypii

ਉੱਲੀ

Show More

ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਪਿਛੇਤਾ ਝੁਲਸ ਰੋਗ

Phytophthora infestans

ਉੱਲੀ

Show More

ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ

Helicoverpa armigera

ਕੀੜਾ

+ 25
Show More

ਜੂੰ/ਜੂੰਆਂ

Thysanoptera

ਕੀੜਾ

+ 43
Show More

ਅਗੇਤਾ ਝੁਲਸ ਰੋਗ

Alternaria solani

ਉੱਲੀ

+ 1
Show More

ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਜੀਵਾਣੂ ਵਾਲਾ ਧੱਬਾ ਰੋਗ

Xanthomonas spp. & Pseudomonas syringae

ਬੈਕਟੀਰਿਆ

Show More

ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਧੱਬੇਦਾਰ ਸੋਕਾ ਰੋਗ

TSWV

ਰੋਗਾਣੂ

+ 1
Show More

ਦੋ-ਧੱਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਕੜੀਦਾਰ ਜੀਵ

Tetranychidae

ਮਾਇਟ

+ 35
Show More

ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ

Aleyrodidae

ਕੀੜਾ

+ 36
Show More

ਤੂੰਬਾਕੂ ਦੀ ਸੁੰਡੀ

Spodoptera litura

ਕੀੜਾ

+ 29
Show More

ਚਿਟੋ / ਪਾਊਡਰੀ ਉੱਲੀ

Erysiphaceae

ਉੱਲੀ

+ 32
Show More

ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਸੁਰੰਗੀ ਕੀੜਾ

Tuta Absoluta

ਕੀੜਾ

Show More

ਮੁਰਝਾਓਣਾ / ਸੋਕਾ / ਬੂਟੇ ਦਾ ਸੁੱਕਣਾ

Fusarium oxysporum

ਉੱਲੀ

+ 14
Show More

ਗੰਧੀ ਬੱਗ/ਮਿੱਲੀਬੱਗ

Pseudococcidae

ਕੀੜਾ

+ 27
Show More

ਚੇਪਾ

Aphidoidea

ਕੀੜਾ

+ 52
Show More

ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ / ਦਰਾੜਾਂ

Fruit Deformation

ਹੋਰ

Show More

ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਚਿਤਕਬਰਾ ਰੋਗ

Tobacco mosaic virus

ਰੋਗਾਣੂ

Show More

ਅਜੈਵਿਕ ਧੁੱਪ ਦੀ ਝੁਲਸ

Abiotic Sunburn

ਹੋਰ

+ 3
Show More

ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਬਿੱਲੀਨੁੰਮਾ ਸ਼ਕਲ

Physiological Disorder

ਹੋਰ

Show More

ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਟਿੱਡੇ/ਹਰਾ ਤੇਲਾ

Amrasca spp.

ਕੀੜਾ

+ 13
Show More

ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਜ਼ਿੱਪ ਦੀ ਤਰਾਂ ਲਾਈਨਾਂ/ਜ਼ਿੱਪਰਿੰਗ

Physiological Disorder

ਹੋਰ

Show More

ਅੰਕੂਰ ਦਾ ਗਲਣਾ

Pythium spp.

ਉੱਲੀ

+ 24
Show More

ਕਾਲੀ ਸੁੰਡੀ

Agrotis ipsilon

ਕੀੜਾ

+ 9
Show More

ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਸਕ੍ਰੌਲ ਕਰੋ।