ద్వారా ఫిల్టర్ చేయబడినది:

621 results found

ఆకు చార ఈగలు

Agromyzidae

కీటకం

+ 23
Show More

అరటి ఆకు తినే పురుగు

Opogona sacchari

కీటకం

Show More

టమోటా ఆకు మాడు తెగులు

Phytophthora infestans

శీలీంధ్రం

Show More

హెలికోవేర్పా గొంగళి పురుగులు

Helicoverpa armigera

కీటకం

+ 25
Show More

తామర పురుగులు

Thysanoptera

కీటకం

+ 43
Show More

ప్రారంభ చీడ

Alternaria solani

శీలీంధ్రం

+ 1
Show More

టమోటోలో బ్యాక్టీరియల్ మచ్చ

Xanthomonas spp. & Pseudomonas syringae

బ్యాక్టీరియా

Show More

టొమాటోలో స్పాటేడ్ విల్ట్ వైరస్

TSWV

వైరస్

+ 1
Show More

సాలీడు పురుగులు

Tetranychidae

పురుగు

+ 35
Show More

తెల్ల ఈగలు

Aleyrodidae

కీటకం

+ 36
Show More

పొగాకు గొంగళి పురుగు

Spodoptera litura

కీటకం

+ 29
Show More

బూడిద తెగులు

Erysiphaceae

శీలీంధ్రం

+ 32
Show More

టుటా అబ్సోల్యూట

Tuta Absoluta

కీటకం

Show More

ఫుసారియం విల్ట్

Fusarium oxysporum

శీలీంధ్రం

+ 14
Show More

పిండి నల్లి

Pseudococcidae

కీటకం

+ 27
Show More

అఫిడ్స్

Aphidoidea

కీటకం

+ 52
Show More

టమాటో లో పెరిగిన పగుళ్ళు

Fruit Deformation

ఇతర

Show More

టమాటో మొజాయిక్ వైరస్

Tobacco mosaic virus

వైరస్

Show More

తీక్షణమైన ఎండ తీవ్రత వలన టమాటా మాడిపోవడం

Abiotic Sunburn

ఇతర

+ 3
Show More

టమాటో లో క్యాట్ పేస్

Physiological Disorder

ఇతర

Show More

పచ్చ పురుగులు మరియు పచ్చ దోమ (లీఫ్ హాప్పర్లు మరియు జస్సిడ్స్)

Amrasca spp.

కీటకం

+ 13
Show More

టమోటో జిప్పరింగ్

Physiological Disorder

ఇతర

Show More

మొలకలలో నారు కుళ్ళు తెగులు

Pythium spp.

శీలీంధ్రం

+ 24
Show More

నల్ల లద్ధి పురుగు

Agrotis ipsilon

కీటకం

+ 9
Show More

మరిన్ని చూడడానికి కిందకి స్క్రోల్ చేయండి.