ह्याद्वारे चाळण करा

621 results found

फ़ुल् किडे (टाकया )

Agromyzidae

किडा

+ 23
Show More

ऑलिव्ह सिलिड

Euphyllura olivina

किडा

Show More

टोमॅटोवरील उशीरा येणारा करपा

Phytophthora infestans

बुरशी

Show More

हेलिकोव्हर्पा सुरवंट

Helicoverpa armigera

किडा

+ 25
Show More

फुलकिडे

Thysanoptera

किडा

+ 43
Show More

लवकर येणारा करपा

Alternaria solani

बुरशी

+ 1
Show More

टोमॅटोवर जिवाणुजन्य डाग

Xanthomonas spp. & Pseudomonas syringae

जंतु

Show More

टोमॅटोवरील ठिपकेदार मरगळ आणणारा विषाणू

TSWV

विषाणू

+ 1
Show More

जाळे बनविणारा कोळी

Tetranychidae

करपा

+ 35
Show More

पांढरी माशी

Aleyrodidae

किडा

+ 36
Show More

तंबाखूवरील सुरवंट

Spodoptera litura

किडा

+ 29
Show More

भूरी रोग

Erysiphaceae

बुरशी

+ 32
Show More

नागअळी

Tuta Absoluta

किडा

Show More

फ्युसॅरियम मर

Fusarium oxysporum

बुरशी

+ 14
Show More

पिठ्या ढेकुण

Pseudococcidae

किडा

+ 27
Show More

मावा

Aphidoidea

किडा

+ 52
Show More

टोमॅटो पिकावरील वाढीचे तडकणे

Fruit Deformation

इतर

Show More

टोमॅटो मोजाईक व्हायरस (ठिगळ विषाणू)

Tobacco mosaic virus

विषाणू

Show More

अजैविक उन्हाने करपणे

Abiotic Sunburn

इतर

+ 3
Show More

टोमॅटोला कॅटफेस होणे

Physiological Disorder

इतर

Show More

पानावरील तुडतुडे

Amrasca spp.

किडा

+ 13
Show More

फळावर कोरडे ओरखडे पडणे

Physiological Disorder

इतर

Show More

रोप मर

Pythium spp.

बुरशी

+ 24
Show More

काळे कटवर्म

Agrotis ipsilon

किडा

+ 9
Show More

आणखी पहाण्यासाठी खाली स्क्रोल करा