ഇതുപ്രകാരം ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുക:

621 results found

ചിത്രകീടം

Agromyzidae

പ്രാണി

+ 23
Show More

കരിമ്പൂപ്പ്

Aspergillus niger

കുമിൾ

Show More

ടൊമാറ്റോ ലേറ്റ് ബ്ലൈറ്റ്

Phytophthora infestans

കുമിൾ

Show More

ഹെലികോവേർപ പുഴുക്കൾ

Helicoverpa armigera

പ്രാണി

+ 25
Show More

ഇലപ്പേൻ

Thysanoptera

പ്രാണി

+ 43
Show More

ഏർളി ബ്ലൈറ്റ്

Alternaria solani

കുമിൾ

+ 1
Show More

തക്കാളിയിലെ ബാക്ടീരിയ മൂലമുള്ള പുള്ളികള്‍

Xanthomonas spp. & Pseudomonas syringae

ബാക്ടീരിയ

Show More

തക്കാളിയിലെ സ്പോട്ടഡ് വില്‍റ്റ് വൈറസ്

TSWV

വൈറസ്

+ 1
Show More

എട്ടുകാലി ചാഴി

Tetranychidae

ചാഴി

+ 35
Show More

വെള്ളീച്ച

Aleyrodidae

പ്രാണി

+ 36
Show More

പുകയിലപ്പുഴു

Spodoptera litura

പ്രാണി

+ 29
Show More

പൗഡറി മിൽഡ്യൂ

Erysiphaceae

കുമിൾ

+ 32
Show More

ടൂട്ട അബ്സോല്യൂട്ട

Tuta Absoluta

പ്രാണി

Show More

ഫുസേറിയം വാട്ടം

Fusarium oxysporum

കുമിൾ

+ 14
Show More

മീലിമൂട്ട

Pseudococcidae

പ്രാണി

+ 27
Show More

മുഞ്ഞകള്‍

Aphidoidea

പ്രാണി

+ 52
Show More

തക്കാളിയിലെ വളർച്ചാ വിള്ളലുകൾ

Fruit Deformation

മറ്റുള്ളവ

Show More

ടൊബാക്കൊ മൊസൈക് വൈറസ്

Tobacco mosaic virus

വൈറസ്

Show More

സൂര്യാഘാതം

Abiotic Sunburn

മറ്റുള്ളവ

+ 3
Show More

തക്കാളിയിലെ പൂച്ച മുഖം

Physiological Disorder

മറ്റുള്ളവ

Show More

ഇലച്ചാടികളും ജാസ്സിഡുകളും

Amrasca spp.

പ്രാണി

+ 13
Show More

തക്കാളിയിലെ സിപ്പറിംഗ്

Physiological Disorder

മറ്റുള്ളവ

Show More

തൈച്ചെടികളുടെ നാശം

Pythium spp.

കുമിൾ

+ 24
Show More

കറുത്ത വെട്ടിപ്പുഴു

Agrotis ipsilon

പ്രാണി

+ 9
Show More

കൂടുതൽ കാണുന്നതിന് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക.