ಈ ಮೂಲಕ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡು:

621 results found

ಎಲೆಕೊರಕ ನುಸಿ

Agromyzidae

ಕೀಟ

+ 23
Show More

ಹಸಿರು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬೂಷ್ಟುಗಳು

Penicillium spp.

ಶಿಲೀಂಧ್ರ

Show More

ಟೊಮೆಟೊ ಅಂತ್ಯ ರೋಗ

Phytophthora infestans

ಶಿಲೀಂಧ್ರ

Show More

ಹೆಲಿಕೋವರ್ಪಾ ಕ್ಯಾಟರ್ ಪಿಲ್ಲರ್

Helicoverpa armigera

ಕೀಟ

+ 25
Show More

ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ನುಸಿ

Thysanoptera

ಕೀಟ

+ 43
Show More

ಆರಂಭಿಕ ಅಂಗಮಾರಿ

Alternaria solani

ಶಿಲೀಂಧ್ರ

+ 1
Show More

ಟೊಮೆಟೋ ನ ದಂಡಾಣು ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ (ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಪಾಟ್)

Xanthomonas spp. & Pseudomonas syringae

ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ

Show More

ಟೊಮೆಟೊ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ವಿಲ್ಟ್ ವೈರಸ್ (TSWV)

TSWV

ವೈರಸ್

+ 1
Show More

ಜೇಡ ಹುಳ

Tetranychidae

ಹುಳು

+ 35
Show More

ಬಿಳಿ ನೊಣಗಳು

Aleyrodidae

ಕೀಟ

+ 36
Show More

ತಂಬಾಕು ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್

Spodoptera litura

ಕೀಟ

+ 29
Show More

ಬೂದಿರೋಗ

Erysiphaceae

ಶಿಲೀಂಧ್ರ

+ 32
Show More

ಟುಟ ಆಬ್ಸೊಲುಟಾ

Tuta Absoluta

ಕೀಟ

Show More

ಫುಸಾರಿಯಮ್ ವಿಲ್ಟ್

Fusarium oxysporum

ಶಿಲೀಂಧ್ರ

+ 14
Show More

ಮಿಲಿಬಗ್

Pseudococcidae

ಕೀಟ

+ 27
Show More

ಕರಿಹೇನು ರೋಗ(ಅಫಿಡ್)

Aphidoidea

ಕೀಟ

+ 52
Show More

ಟೊಮೆಟೊನಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಿರುಕುಗಳು

Fruit Deformation

ಇತರೆ

Show More

ಟೊಮೇಟೊ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವೈರಸ್

Tobacco mosaic virus

ವೈರಸ್

Show More

ಸೂರ್ಯನ ಸುಡುಗಾಯ (ಸನ್ಬರ್ನ್)

Abiotic Sunburn

ಇತರೆ

+ 3
Show More

ಟೊಮೆಟೊ ಕ್ಯಾಟ್ಫೇಸ್

Physiological Disorder

ಇತರೆ

Show More

ಎಲೆ ಜಿಗಿಹುಳುಗಳು ಮತ್ತು ಜಸ್ಸಿಡ್ಸ್

Amrasca spp.

ಕೀಟ

+ 13
Show More

ಟೊಮೆಟೊ ಝಿಪರಿಂಗ್

Physiological Disorder

ಇತರೆ

Show More

ಸಸಿ ಸಾಯುವ ರೋಗ (ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಆಫ್)

Pythium spp.

ಶಿಲೀಂಧ್ರ

+ 24
Show More

ಕಪ್ಪು ಕತ್ತರಿ ಹುಳು

Agrotis ipsilon

ಕೀಟ

+ 9
Show More

Scroll down to show more.