ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪੀਲੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਨ ਦਾ ਵਾਇਰਸ

  • ਲੱਛਣ

  • ਟ੍ਰਿਗਰ

  • ਜੈਵਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ

  • ਰਸਾਇਣਕ ਨਿਯੰਤਰਣ

  • ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ

ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪੀਲੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਨ ਦਾ ਵਾਇਰਸ

TYLCV

ਰੋਗਾਣੂ


ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ

  • ਪੱਤੀ ਦੇ ਬਲੇਡ ਤੇ ਇੰਟਰਵੈਨਲ ਕਲਰਰੋਸਿਸ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੋਟੇ ਅਤੇ ਮੁਰਜਾਏ ਪੱਤੇ। ਪੱਤੇ ਦਾ ਕਲੋਰੇਟਿਕ ਮਾਰਜਿਨ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਮੁੱੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।.

ਮੇਜ਼ਬਾਨ:

ਟਮਾਟਰ

ਲੱਛਣ

ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਟੀ.ਏ.ਐੱਲ.ਈ.ਵੀ. ਛੋਟੇ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਕਮਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੌਦੇ ਕੁੱਝ ਝਾੜੀਦਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਰਧ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਬਰਾਂਚਾਂ, ਮੋਟੇ ਅਤੇ ਝਰਨੇ ਵਾਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਲੇਡ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵੈਨਲ ਕਲੋਰੋਸਿਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੇ, ਉਹ ਚਮੜੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਰੋਟਿਕ ਮਾਰਜਿਨ ਉਪਰ ਵੱਲ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫੱਲੀ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਖਣ ਲਾਇਕ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਟ੍ਰਿਗਰ

ਟੀ.ਏ.ਐੱਲ.ਸੀ.ਵੀ ਬੀਜ ਰਾਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਮਿਸੀਆ ਟੈਬਾਸੀ ਨਸਲ ਦੀ ਸਫੈਦ ਮੱਖੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਫੈਦ ਮੱਖੀਆਂ ਕਈ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਟੈਂਡਰ ਪੌਦਿਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਲਗਭਗ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੈਵਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ

ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਟੀ.ਏ.ਐੱਲ.ਸੀ.ਵੀ. ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਲਪਕ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।

ਰਸਾਇਣਕ ਨਿਯੰਤਰਣ

ਜੇਕਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਇਲਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੇਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਪਇਰੇਥ੍ਰੋਇਡਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਸਪ੍ਰੇਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਕੂਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਸਫੈਦ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਰੌਧਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ

  • ਰੋਧਕ ਜਾਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੋਦੇ ਜਲਦੀ ਉਗਾਓ। ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਕਰੋ। ਸਕਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਖੀਰੇ ਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੋਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਕੈਪ ਬਣਾਓ। ਸੀਡਬੈਡਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਲ ਵਰਤੋ। ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿਕਲਪਕ ਹੋਸਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬੀਜਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ਚਿਪਚਿਪੇ ਪੀਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਾਹਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਖੇਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ, ਰੋਗੀ ਪੋਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿਓ। ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ। ਡੂੰਘੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੌਦੇ ਦੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਓ।.