ഫ്യൂസേറിയം ഹെഡ് ബ്ലൈറ്റ്

 • ലക്ഷണങ്ങൾ

 • പ്രേരിപ്പിക്കുക

 • ജൈവ നിയന്ത്രണം

 • രാസ നിയന്ത്രണം

 • പ്രതിരോധ നടപടികൾ

ഫ്യൂസേറിയം ഹെഡ് ബ്ലൈറ്റ്

Fusarium graminearum

കുമിൾ


ചുരുക്കത്തിൽ

 • രണ്ട് തരം ലക്ഷണങ്ങളാലാണ് ഈ രോഗ സവിശേഷമായിരിക്കുന്നത്.
 • ഇളംചെടികളുടെ വാട്ടവും മുകുളങ്ങളിലെ വാട്ടവും.
 • കാണ്ഡത്തിന്‍റെ ചുവട്ടിൽ ഇളംതവിട്ടിലുള്ള വെള്ളം പടര്‍ന്ന പാടുകളും, ഇളംചെടികളുടെ ചീയൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടവും രോഗം മുമ്പേ ഉള്ളതിന്‍റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്.
 • നനവ് പടർന്ന കതിരുകളും വിളറിയ വൈക്കോൽ നിറവുമാണ് മുകുളവാട്ടത്തിന്‍ രണ്ട് പ്രത്യേക ലക്ഷണങ്ങൾ.
 • ചൂടും ഈർപ്പവുമുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ അധികമായ കുമിൾ വളർച്ച ചെടികൾക്ക് പിങ്ക് - ഇളംതവിട്ട് നിറം നല്‍കുന്നു.

ആതിഥേയർ:

ഗോതമ്പ്

ബജ്‌റ

അരിച്ചോളം

ലക്ഷണങ്ങൾ

ലക്ഷണങ്ങളുടെ ഗൗരവം വിളയുടെ ഇനം ( ഗോതമ്പ്, ഓട്ട്സ്, ബാർലി എന്നിവയാണ് പ്രധാന ആതിഥേയർ), ബാധിപ്പിന്‍റെ സമയം, കാലാവസ്ഥ ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. രണ്ട് തരം ലക്ഷണങ്ങളാലാണ് ഈ രോഗ സവിശേഷമായിരിക്കുന്നത്. ഇളംചെടികളുടെ വാട്ടവും മുകുളങ്ങളിലെ വാട്ടവും. കാണ്ഡത്തിന്‍റെ ചുവട്ടിൽ ഇളംതവിട്ട് വെള്ളം പടര്‍ന്ന പാടുകളും ഇളം ചെടി ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ തന്നെ വാട്ടമുള്ളതായി തീരുന്നു. വിത്തുകൾ തണുത്ത ഈർപ്പമുളള മണ്ണിൽ നടുമ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രകടമാണ്. ചെടി വളർച്ചയുടെ പിന്നീടുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ തലപ്പുകളിലും കാണ്ഡത്തിന്‍റെ ചുവട്ടിലും ചീയൽ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്നു. നനവ് പടർന്ന കതിരുകള്‍ വിളറിയ വൈക്കോൽ നിറം എന്നിവ രണ്ടുമാണ് മുകുള വാട്ടത്തിന്‍റെ പ്രത്യേക ലക്ഷണങ്ങൾ. ചൂടും ഈർപ്പവുമുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ അധികമായ കുമിൾ വളർച്ച ചെടികൾക്ക് പിങ്ക് - ഇളംതവിട്ട് നിറമേകുന്നു. കതിരുകൾക്ക് ഉണങ്ങിയ പരുപരുത്ത പ്രകൃതം വരുന്നു. സാധാരണ ബാധിപ്പ് മുഴുവൻ കതിരികുളിലും ബാധിക്കുന്നത് വരെ കതിരില്‍ നിന്ന് നിന്നും കതിരിലേക്ക് പടരുന്നു. ചില വിളകളിൽ 70% വരെ വിളവ് നഷ്ടം കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

പ്രേരിപ്പിക്കുക

ധാന്യങ്ങളുടെ മണ്ട വാട്ടത്തിന് (ഹെഡ് ബ്ലൈറ്റ്) കാരണമാകുന്നത് ഫ്യൂസേറിയം ഗ്രാമിനേറം എന്ന കുമിളാണ്. അത് വിള കാലങ്ങൾക്കിടയിൽ വിവിധ ഇതര ആതിഥേയരിൽ അല്ലെങ്കിൽ സസ്യകലകളിലും, മണ്ണിലെ ജൈവ പദാർത്ഥങ്ങളിലും സുഷുപ്താവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്നു. അനുകൂല കാലാവസ്ഥകളിൽ ഇത് ബീജം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അവ വായു പ്രവാഹത്തിനാൽ വളരെ ദൂരം വഹിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിന്‍റെ വ്യാപനം ചിലയിനം പ്രാണികളാലും നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്നു. പുഷ്പിക്കുന്ന വേളയിലാണ് ധാന്യങ്ങൾക്ക് ഈ കുമിളിനോടുള്ള വിധേയത്വം ഏറ്റവും കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ ഇത് ചെടിയിൽ ഉണ്ടായാല്‍ സ്വതവേയുള്ള ദ്വാരങ്ങളിൽക്കൂടി പുറംതൊലി നേരിട്ട് തുരക്കാനാവും. അത് സംവഹന കലകളിൽ വളർന്ന് കതിരിലേക്കുള്ള വെള്ളവും പോഷണവും തടയുന്നു. അത് പ്രത്യേകമായി നിറം പോയ കതിരുകള്‍ക്കും ഉണങ്ങിയ വിത്തുകളും ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതു കൂടാതെ വിഷപദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉല്പാദനം ധാധ്യങ്ങളുടെ വിപണനത്തെ ബാധിക്കും. പ്രകൃതി ഘടകങ്ങളുടെ ഒരു നിര, പ്രകാശ സാന്ദ്രത, ചൂട്, ഈർപ്പം, വർഷപാതം, ഇല നനവ് ഇവ അതിന്‍റെ ജീവിത ചക്രത്തെ സ്വാധീനിക്കും. 20- 32°C ലുള്ള ചൂടും ഇലയിലെ നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന നനവും വളരെ അനുഗുണമായ അവസ്ഥകളാണ്.

ജൈവ നിയന്ത്രണം

ഫ്യൂസാരിയം ഗ്രാമിനേറത്തിന്‍റെ ബാധിപ്പിന്‍റെ ഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ നിരവധി ജൈവ നിയന്ത്രണ പ്രതിനിധികൾ വിജയകരമായി പരിശോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗോതമ്പിൽ സ്യൂഡോമോണാസ് ഫ്ലൂറസെന്‍സ് ബാക്ടീരിയ,ബാസില്ലസ് മെഗാതീരിയം, ബാസില്ലസ് സബ്റ്റിലിസ് എന്നിവ അടങ്ങിയ വിവിധ ഉൽപന്നങ്ങൾ പുഷ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് രോഗം സംഭവിക്കാതിരിക്കാനും, അതിന്‍റെ രൂക്ഷതയും വിളനഷ്ടവും കുറയ്ക്കാനായി . മിക്കവാറും ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ പാടത്തെ നിയന്ത്രിത സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിജീവന ശേഷി കൂടുതലുള്ള കുമിളുകളായ ട്രൈക്കോഡെർമാ ഹെർസിയേനവും ക്ലോണോസ്റ്റാക്കിസ് റോസിയയും കുറഞ്ഞ വിജയസാദ്ധ്യതയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് 70°C -ല്‍ ചൂടാക്കി ഉണക്കുന്ന പരിചരണം ഗോതമ്പ് ബാർലി വിത്തുകളിൽ നിന്നും വിത്തുകളിൽ നിന്നും ഈ കുമിളിനെയും മറ്റുള്ളവയെയും നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള വളരെ ഫലപ്രദമായ മാർഗമായി കാണുന്നു. .

രാസ നിയന്ത്രണം

ലഭ്യമെങ്കിൽ എല്ലായ്‍പ്പോഴും ജൈവ ചികിത്സകള്‍ക്കൊപ്പമുള്ള പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഒരു സംയോജിത സമീപനം പരിഗണിക്കുക. കുമിൾ നാശിനികളുടെ പ്രയോഗത്തിന്‍റെ സമയ കൃത്യത ഫ്യൂസേറിയം ഹെഡ്ബ്ലൈറ്റിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് വളരെ നിർണ്ണായകമാണ്. പുഷ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ട്രൈയാസോൾ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട കുമിൾ നാശിനികൾ (മെറ്റാകോണസോൾ ടെബുകൊണസോൾ, പ്രോതിയോകൊണസോള്‍, തിയയാബെൻഡസോൾ)ഉപയോഗിക്കുന്നത് ധാന്യത്തിലുള്ള മൈകോ ടോക്സിന്‍റെ അംശവും, രോഗത്തിന്‍റെ അനന്തരഫലങ്ങളും ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഈ ഉല്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ വിളവെടുപ്പിന് സമയ നിയന്ത്രണമുണ്ട് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.

പ്രതിരോധ നടപടികൾ

 • ലഭ്യമെങ്കില്‍ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള ഇനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.
 • പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ല സൂര്യപ്രകാശവും ധാരാളം വായുസഞ്ചാരവുമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 • നടീലിന്‍റെ സമയത്ത് നല്ല വായുസഞ്ചാരത്തിന് വിളയുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം വർദ്ധിപ്പിക്കുക.
 • ആതിഥേയരല്ലാത്ത വിളകളുമായി വിളയാവർത്തനം പആസൂത്രണം ചെയ്യുക.
 • നൈട്രജൻ കൊണ്ടുള്ള അധിക വളം ചെയ്യൽ ഒഴിവാക്കുക.
 • കിളയ്ക്കിലിന്‍റെ ആവശ്യമുണ്ടോയെന്നു പരിശോധിക്കുക കാരണം ഇത് കുമിളിന്‍റെ ജീവചക്രത്തിന് അനുഗുണമാണ്.
 • കൃഷിയിടത്തിലും പരിസരങ്ങളിലും നിന്ന് കളകളും മറ്റു അതിഥി സസ്യങ്ങളും നീക്കംചെയ്യുക.
 • വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം സസ്യാവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് കുഴിച്ചിടുക.