സമൂഹം

 • Tree colour change

  Trips

  0

  0

  0

 • the flowers of the plant are drying and falling quickly..

  can i get solution for it.

  0

  0

  0

 • Infection in lemon. How can I cure it

  Lemon is seen with dots n so,e r like dried like skin

  0

  0

  0

 • How many quantity of fipronil in one liter water ???

  Plz help me

  0

  0

  0

 • ഒരു പച്ചക്കളർ പുഴുവാണ് എൻറെ പ്രശ്നം

  പയർ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ പച്ചനിറമുള്ള പുഴുക്കൾ ഭക്ഷിക്കുകയാണ്

  0

  0

  0

 • These are six months old mango plants. Leaves are decompress and shrinks.

  Change of leaves color, total leaves disappear

  1

  0

  1