ಸಮುದಾಯ

 • Hello dear Plantix community. This is a holy basil plant. As you can see, the plant is affected by some pest. Please let me know what do I have to do, to save the plant. Thanks and regards, Snigdha.

  Plant is affected by some pest, as a result the plant is drying.

  3

  0

  3

 • What is solution for hard compact soil

  What fertilisers recommended to soften the soil

  0

  0

  0

 • RAMESH 8861518704

  RAMESH

  0

  1

  0

 • Plant dried

  This plant is is getting dried day by day what to do to save the plant

  0

  0

  0

 • Salam. Plz Recomend best Varieties of wheat seed in south punjab

  .

  0

  0

  1

 • ಇದು ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ ಬೆಳೆ ಬಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಬೆಳೆಯು ಬೆಳೆಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ

  ಬೆಳೆಯು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ

  0

  0

  0