ಸಮುದಾಯ

 • Ples give the solution

  Lif so yello and black dots

  6

  1

  5

 • ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಕೆಂಪು ಆಗಿದೆ

  ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಕೆಂಪು ಆಗಿದೆ

  2

  0

  0

 • Cotton flower shedding?

  Cotton flower shedding?

  2

  0

  2

 • ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಸಿ

  ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡಕೊರಕ

  2

  0

  3

 • What is this disease

  Leave

  0

  0

  0

 • This is not ornamental however it is a Tamarind however not growing, suggest remedies

  My Tamarind's growth suddenly stopped

  0

  0

  0