ಸಮುದಾಯ

 • Mobile photography

  Mobile photography

  6

  0

  1

 • Plz solution

  Leaf curl upper side cotton field

  3

  0

  6

 • What is the disease.

  Which crop

  0

  0

  0

 • In pomegranate this problem comes from last 8 days

  Pls give suggestion about this problem which fungicides will be work on this problems pls suggest

  0

  0

  0

 • Blooming in flower

  The flowers dont open up . They open a little , stay as a bud n die.

  0

  0

  0

 • ಇದು ಅರಿಶಿಣ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು

  ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಚುಕ್ಕಿ ಚುಕ್ಕಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಗಿಡ ಸೋರುವಿಕೆ

  0

  0

  1